برنامه های آموزشی

هر ساله با برنامه ریزی های دقیق مدیریت و معاونین برنامه های آموزشی تعیین می گردد که دانش آموزان را در یک مسیر مشخصی قرار می دهد .علاوه بر برنامه های درسی برنامه های فوق برنامه نیز اجرا می گردد.

ردیفعنوان آموزشیمیزان ساعت آموزشتوضیحات
1مهارت اولساعات آموزشی بستگی به کلاس و دبیر مربوطه دارد  
2مهارت دومساعات آموزشی بستگی به کلاس و دبیر مربوطه دارد  
3مهارت سومساعات آموزشی بستگی به کلاس و دبیر مربوطه دارد  
4مهارت چهارم ساعات آموزشی بستگی به کلاس و دبیر مربوطه دارد