فعالیت های کوشیار و مشاورین

قرارداد مدرسه با کانون فرهنگی آموزش قلم چی و برگزاری آزمون های ماهانه 

تاریخ آزمون های قلم چی

روزتاریخ
جمعه1400/11/21
جمعه1400/12/20
جمعه1401/01/19
جمعه1401/02/30

برگزاری جلسات مشاوره اولیا جهت آگاهی از انتخاب رشته تحصیلی فرزندان