معرفی دبیران مدرسه دخترانه

خانم منیر یاوری زاد

مدیریت

خانم الهام محمودزاده

معاونت پایه دوازدهم و مشاور پایه دهم

خانم معصومه عباس زاده

معاونت پایه دهم و یازدهم

خانم سهیلا غلامرضایی

مشاور پایه یازدهم و دوازدهم

خانم مریم طاهری

معاونت اجرایی

خانم منیژه نیتی

معاونت مالی