چشم انداز و ماموریت

پیمودن مسیر شایستگی در عرصه آموزش و پژهش، تعلیم و تربیت،رویارویی با چالش های پیش رو آینده سازانمان با رویکرد های نوین آموزشی و تربیتی .

مأموریت دبیرستان کوشیار گیلانی
–  شناسایی و توسعه دادن استعداد های دانش آموزان
– تربیت دانش آموزان با استفاده از متد های روانشناسی روز
– قانونمند بار آوردن دانش آموزان با استفاده از روش های نوین
– ایجاد روابط مستمر مدرسه با خانه و اولیاء
– ایجاد روحیه تلاشگر و خلاق در دانش آموزان
– ایجاد روابط و صمیمیت میان دانش آموزان با کادر مدرسه برای آرامش بیشتر روانی آنها
– استفاده از روش های نوین آموزشی با تاکید بر دانش ورزی نه دانش اندوزی
– استفاده از روش های آموزشی که دانش آموزان را مجاب به بکارگیری مطالب آموزشی میکند نه صرفاَ حفظ آنها
– ایجاد روش های آموزشی دانش محور نه امتحان محور